Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

České ministerstvo dalo pokyn očkovať neplnoletých bez súhlasu rodičov v rozpore so zákonmi. U nás súhlas treba. A čo keď dieťa nechce a rodič ho núti?

Očkovacia kampaň neberie už ohľad ani na zákonný rámec a už vôbec nie na záujem detí, ktoré z vakcíny nemajú žiaden zdravotný prospech, len kopec rizík tak z krátkodobého ako i dlhodobého hľadiska. Majú sa obetovať pre kolektívnu imunitu, tak prečo neobetovať aj súhlas rodičov? Toto sa práve deje v ČR

očkovanie
Ilustračné foto

Dokument MZ ČR vydal pokyn pre očkovaciu kampaň, v ktorej sa v dodatku 3 uvádza táto veta: „Neplnoletým záujemcom o očkovanie je možné podať očkovaciu látku na základe ich súhlasu, ak je prevedenie takého úkonu primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku.“ Zároveň sa tam objavuje veta: „Za účelom prevedenia očkovania zákon nestanoví písomnú formu informovaného súhlasu pacienta s poskytnutím zdravotných služieb. V prípade očkovania proti ochoreniu covid-19 nie je písomný informovaný súhlas nutný.“

Podstúpenie zákroku neplnoletými v ČR upravuje Občanský zákonník par. 95: „Neplnoletý, ktorý nie je plne svojprávny, môže v obvyklých záležitostiach udeliť súhlas k zákroku na svojom tele sám, ak je to primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti neplnoletého jeho veku a jedná sa o zákrok nezanechávajúci trvalé alebo závažné následky“. To znamená, že 12-ročné dieťa môže ísť samo k lekárovi s chrípkou alebo drobným úrazom, ak je schopné dať platný informovaný súhlas k ošetreniu. To však v žiadnom prípade nemožno vzťahovať na očkovanie proti covid-19.

 

Zákonom stanovená hranica 14 rokov

Vzhľadom na to, že s vekom svojprávnosť neplnoletých rastie, môže sa stať, že názor neplnoletého, ktorý má byť podrobený určitému zákroku závažnejšieho charakteru a je potenciálne schopný sám posúdiť následky takého zákroku, sa bude rozchádzať s názorom svojich zákonných zástupcov, ktorý za neho má udeliť informovaný súhlas. Pre taký prípad zákon na Slovensku stanovil hranicu 14 rokov veku dieťaťa, odkedy musí takýto rozpor rozhodnúť súd. To platí aj pre prípad, keby rodič chcel zákrok a neplnoletý zákroku odporuje.

U nás už jasný právny výklad k problému očkovania detí proti covid-19 dala komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16 rokov a viac. V ňom pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti.

 

V súvislosti s  očkovaním maloletých detí komisárka pre deti upozorňuje, že na takýto spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti sa podľa Dohovoru o ľudských právach o biomedicíne a rovnako podľa zákona o zdravotnej starostlivosti vyžaduje predchádzajúci informovaný súhlas  zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, ktorý obsahuje podrobné informácie o tom, či použitá vakcína je uznanou medicínskou metódou, či je certifikovaná uznanou certifikačnou autoritou, o všetkých následkoch použitej vakcíny vrátane jej prípadných vedľajších negatívnych účinkoch a následkoch.

 

Záznam v zdravotnej dokumentácii

Informácia o súhlase zákonného zástupcu dieťaťa musí byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii. Využijúc zákonné oprávnenia komisára pre deti preto Viera Tomanová požiadala ministra zdravotníctva o informáciu, ako je zabezpečený informovaný súhlas zákonných zástupcov maloletých detí vo veku 16 – 18 rokov v súvislosti s očkovaním vakcínou proti ochorenia na COVID-19. Už vyše mesiaca však nezverejnila webstránka komisarpredeti.sk žiadnu aktualizovanú informáciu.

Písomný informovaný súhlas na webe MZ SR síce predpokladá prípadný súhlas právneho zástupcu, nevyžaduje však žiadny iný osobný údaj právneho zástupcu okrem mena, ktorý sa tam uvádza spolu s údajne zaočkovanej osoby. V prípade, žeby dieťa nechcelo podstúpiť očkovanie, do ktorého ho môže rodič tlačiť, v takom prípade súd ustanoví dieťaťu opatrovníka, ktorý bude dieťa zastupovať pred súdom. Návrh na neodkladné podanie môže v mene dieťaťa podať aj niekto iný.

 

Deti terčom očkovacej propagandy

Ministerstvo školstva už na jar spustilo kontroverznú vakcinačnú kampaň zameranú na žiakov vytlačením a rozdistribuovaním letáka, ktorý nabáda žiakov k očkovaniu. Kým rodičia sa snažia viesť deti k tomu, aby odolávali tlaku rovesníkov, Ministerstvo školstva cez školy bez súhlasu rodičov podsúva deťom veľmi povrchné a propagandistické informácie o tejto experimentálnej vakcíne. Minister avizoval, že očkovať sa čoskoro budú aj deti vo veku 12-15 rokov.

Je otázne, ako sa budú prezentovať riziká očkovania pre túto skupinu, ktoré boli zverejnené Pfizerom po ukončení klinickej skúšky. Vakcína Pfizer bola podaná len 1 131 deťom v tomto veku. Počas sledovania od 1. dávky do 30 dní po 2. dávke, 0,4% (teda 45 detí) malo vážne reakcie, ktoré zahŕňajú podľa dokumentu: smrť, ohrozenie života, dlhodobú hospitalizáciu, trvalé alebo značné postihnutie a podstatné narušenie normálneho fungovania, poškodenie, ktoré môže vyžadovať chirurgický zákrok. Až už 7% detí nežiaduce účinky zasiahli do ich fungovania.

Je šokujúce vidieť výsledky, že až 37% zaočkovaných po 1. dávke a 51% po 2. dávke zažívalo takú bolesť, že užilo lieky proti bolesti a zápalu. V našej štatistike nevieme zistiť počet hospitalizovaných podľa vekovej skupiny, Kanaďania uvádzajú 0,048% hospitalizácií detí na covid-19 vo veku do 19 rokov. Vážnejšie poškodenie, ktoré vyžaduje hospitalizáciu, dokonca zahŕňa postihnutie, či smrť, podľa klinickej štúdie je v tomto porovnaní po vakcíne u 12-15 ročných minimálne 10-násobne vyššie ako miera hospitalizácií detí do 19 rokov na covid-19.