Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Dôkaz, že židovský holokaust začínal obmedzeniami ako dnes pre netestovaných, zajtra pre neočkovaných

Okresný úrad v Trenčíne v roku 1941 vydal vyhlášku, ktorú podpísal okresný náčelník, v tomto znení:

Vyhláška
Vyhláška
Zakazujem:

1. zdržovať sa na Hlinkovom námestí a v mestskom parku v Trenčíne

Výnimky tvoria prípady, keď Žid prejde ces spomenutú ulicu s cieľom nákupu, návštevy úradu, nachádzajúceho sa na námestí, lekára bývajúceho na námestí, peňažných ústavov a pod., slovom jest-li táto cesta cez Hlinkovo námestie je potrebou odôvodnená.

Cesta vedúca z mesta cez mestský park na stanicu môže byť použitá Židom len vtedy, ak ide na stanicu alebo zo stanice. Aj v tom páde má sa voliť najkratšia cesta a to od trafiky umiestnenej na začiatku mestského parku ku stanici, rešp. Späť.

2. navštevovať trhy a nakupovať na trhoch v Trenčíne v jarných a letných mesiacoch pred 9 hod a v jesenných a zimných mesiacoch pred 10 hod.

 

3. nakupovať predmety dennej potreby mimo trhovísk.

Táto vyhláška nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia. Prestúpenie tohto zákazu trestá sa peňažitým trestom od 10 do 5 000 Ks, príp. Trestom na slobode od 12 h do 14 dní.

Podľa paragrafu… slovenského zákona 190/1939 a na základe schválenia ministerstvom vnútra zo dňa 23. apríla 1941 čisto z dôvodu verejnej bezpečnosti, pokoja a poriadku, všetkým židom alebo im na roveň postaveným osobám…

Je podoba tohto dokumentu čisto náhodná? Včera to boli rasoví hygienici, dnes sú to epidemiologickí hygienici, ktorí vraj vedia, čo treba robiť pre bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Treba nám začať utekať? A je vôbec dnes kam, keď sa dnes pripravujú covid pasy pre celý svet? Nečudo, že práve z Izraela, kde sú už vakcinačné pasy realitou, zaznievajú obavy o nový holokaust. Tento bude mať však globálny rozmer a vďaka technológiám bude dokonale zrealizovateľný. Tí, čo sa nebudú chcieť poddať výmyslom moci budú najprv izolovaní a neskôr sa bude na nich ukazovať prstom ako na príčinu problémov v spoločnosti. Potom genocída môže začať.