Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

JUDr. Marek Géci radí rodičom ako sa brániť noseniu rúška v škole

„Vysvetlite riaditeľovi školy a triednej učiteľke, že Vaše dieťa nebude nosiť rúško vôbec a že si neprajete, aby bolo segregované (oddeľované) od ostatných detí. Povedzte, že vyhláška síce prikazuje nosenie rúška, ale nezakazuje chodiť bez neho!“, uvádza sa v návode s ďalšími argumentami, ktoré zverejnil právny expert Marek Géci zo Život – Národná strana na svojom webe

škola rúška deti
Ilustračné foto

Na webe www.covid2021pomoc.sk rodičia nájdu aj vyhlásenia a formuláre pre školu či lekára na stiahnutie. Advokát Géci na základe tisícov emailov od občanov zhromaždil jednotlivé výklady a postupy, ktorých použitie je „čisto na dobrovoľnosti každého občana a na vlastnom uvážení a nikoho nenavádza na porušovanie zákonov platných v SR alebo Ústavy.“

Právne argumenty, ktoré JUDr. Géci spracoval pre rodičov školopovinných detí, stoja na tom, že žiaden zákon chodenie bez rúšok nezakazuje. Čo nie je zakázané, je podľa Ústavy dovolené. Právnik podrobnejšie rodičom vysvetľuje, prečo poznať vyhlášky hlavného hygienika nie je nijako pre občanov záväzné a nutné. Odvoláva sa na znenie paragrafu 15 zákona č. 400/2015 Z. z.:

„O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Zatiaľ čo o všeobecne záväzných právnych predpisoch publikovaných v zbierke zákonov platí nevyvrátiteľná domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov, v prípade všeobecne záväzných právnych predpisov publikovaných vo Vestníku Vlády SR táto domnienka neplatí.“

Predmetná Vyhláška (hlavného hygienika – pozn. redakcie) nebola zverejnená v Zbierke zákonov SR, ale bola zverejnená vo Vestníku vlády SR. Občania SR ale nie sú povinní oboznamovať sa s Vestníkom vlády SR, ani s jeho obsahom. Táto povinnosť nám z ničoho nevyplýva.

 

 

Neoprávnené zásahy ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) pri ohrození verejného zdravia podáva návrhy na režimové opatrenia, nie je však oprávnený ich sám prijímať. Zásahmi ÚVZ dochádza aj k porušovaniu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ďalej pridáva viacero argumentov tak Generálnej prokuratúry ako aj odborníkov a paragrafov zákona, prečo sú opatrenia v podobe vyhlášky nezákonné, neúčinné a nevykonateľné, ktoré si možno prečítať v odporúčaní postupu rodičom.

Apeluje na rodičov, že zodpovednosť za svoje deti nesú oni sami, nie ich nadriadení ani Svetová zdravotnícka organizácia.

„Nedostatok kyslíka poškodzuje každý orgán! Kardiológ vie, aký škodlivý je nedostatok kyslíka pre srdce, pneumológ vie, aký škodlivý je pre pľúca. Aký druh medicíny tí naši lekári a lekárske združenia vlastne reprezentujú? Kto je zodpovedný za tieto zločiny? My sme zodpovední za to, čo si myslíme, nie médiá,“ zdôrazňuje právny expert Marek Géci.

Neumožňuje sa ani výnimka z nosenia rúška pre detí s diagnózami (napr. astma a iné ochorenia dýchacích ciest).

„Toto považujeme za absolútne nerešpektovanie zdravotného stavu dieťaťa a znevýhodňovanie takýchto pacientov. Opätovné dýchanie vlastného vydýchnutého vzduchu bez pochýb vytvára kyslíkový deficit a záplavu tela oxidom uhličitým. Nedostatok kyslíka spôsobuje trvalé poškodenie mozgu hlavne u detí, ľudský mozog je na nedostatok kyslíka nadmieru citlivý.“

 

Vznik respiračných či ďalších ochorení

Vychádzajúc z empirických skúseností a mnohých odborných štúdií, ako uvádza v analýze JUDr. Marek Géci „dlhodobé nosenie prekrytia horných dýchacích ciest pravdepodobne prispieva k vzniku respiračných ochorení, nehovoriac, že môže zhoršiť zdravotný stav u pacientov s dýchacími ochoreniami (priedušky, astma).“

Podľa lekárov/odborníkov sa pri akútnom nedostatku kyslíka najprv objavia príznaky ako bolesti hlavy, ospalosť, závraty, problémy s koncentráciou či spomalenie reakčných časov. Nastáva celkové oslabenie kognitívnych = poznávacích schopností. Ak však máte chronický nedostatok kyslíka, všetky hore uvedené akútne príznaky prechodne miznú, pretože si telo na nízku hladinu kyslíka v krvi časom zvykne.

Degeneratívne procesy sa však vo vašom mozgu postupne s prebiehajúcim chronickým nedostatkom kyslíka zväčšujú,“ vysvetľuje advokát Marek Géci z politickej strany Život – Národná strana a dodáva, že musí byť na slobodnom rozhodnutí každého človeka, či chce nosiť rúška, ktoré sú absolútne neefektívne pri ich ochrane pred vírusom.